Algemene voorwaarden: Landbouw-Loonbedrijf vof J.C.Lokers Zevenbergen

Definities en toepassingen

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.
 • 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken.
 • 1.3 De voorwaarden worden aangeduid met Voorwaarden voor Cultuurtechnisch– en grondwerk, Meststoffendistributie en Loonwerk in de Agrarische sector, bij afkorting; CUMELA-voorwaarden.

Aanbiedingen;

 • 2.1 Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
 • 2.2 Opgegeven levertijden mogen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen,tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Betaling en prijzen;

 • 5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.
 • 5.2 Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en zon-en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.
 • 5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
 • 5.7 Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
 • 5.8 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst,doch voor de op/aflevering, aan opdrachrgever door te berekenen.

Termijn en uitvoering;

 • 6.1 De opdracht dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeen te komen termijn.
 • 6.3 Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding.

Wijzigingen in het werk en omstandigheden;

 • 9.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-of minderwerk als;
  • a; er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
  • b; de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  • c; van de geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
  • d; de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 10% wordt overschreden

Verplichting opdrachgever;

 • 10.1 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
 • 10.3 opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico`s zoals de toestand van de bodem en (grond) waterstand, informatie over verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten en deze te voorzien van een duidelijke markering.
 • 10.6 Indien opdrachtgever niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft, dan wel niet aan artikel 10.3 bedoelde verplichting heeft voldaan, staat deze er voor in dat er op de werklocatie geen kabels,leidingen of andere obstakels aanwezig zijn. Hiermee vrijwaart hij opdrachtnemer van schade die mogelijk aan kabels, leidingen of andere obstakels, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Aansprakelijkheid

 • 12.1 Opdrachtnemer beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, en overigens met inachtneming van het hierna volgende.
 • 12.2 Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten;
  • A; gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
  • B; opzichtschade;
  • C; schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door opdrachtgever of derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld ;
  • D; schade die opdrachtgever lijdt door claims van derden
  • E; structuurbederf van de bodem
  Opdrachrgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren.
 • 12.3 De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het faktuurbedrag met betrekking tot de betreffende werkzaamheden.
 • 12.4 In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien opdrachtnemer voor desbetreffende schade verzekerd is, de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering uit te keren bedrag.

Betaling;

 • 14.1 opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de op de factuur vermelde termijn.
 • 14.2 Uitgesloten is het recht van opdrachtgever en opdrachtrnemer om niet erkende vorderingen met elkaar te verrekenen.
 • 14.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als;
  • A; een betalingstermijn is overschreden;
  • B; opdrachtgever failliet is gegaan,surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering
  • C; beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
  • D; de opdrachtgever(vennootschap)wordt ontbonden;
  • E; de opdrachtgever(natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Openbare weg

 • 15.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbareweg gebruikt wordt voor de werkzaamheden. Wanneer hij dit niet doet , is hij gehouden dit opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen.
 • 15.3 Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden

 • 19.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

De volledige lijst van algemene voorwaarden kunt u bekijken op www.degierbv.nl/cumela.htm

Gedeponeerd bij de rechtbank van Utrecht onder nummer 63/2004